Välkommen till ESSENSA Ledarskap, Grupp- & Personlig utveckling !

Vill du skapa mervärde i organisationen med befintliga resurser ?
Lär dig se och nyttja din egen och andras potential,
för att öka effektiviteten, arbetsglädjen och hälsan
 i en samverkande spiral !

Nytta

Att jag som individ får se och nyttja min potential och bli bekräftad i det, ökar arbetsglädjen och min motivation att producera mer och effektivare. När jag känner mig effektiv och får bekräftelse på det, ökar min arbetsglädje ytterligare, jag trivs och mår bättre. I den goda spiral som uppstår ligger mycket av svaret på hur vi kan få ut mer av våra organisationer utan att öka resurserna.

Nyckelpersonerna i en organisation, när det gäller att se och nyttja individers potential och att bekräfta dem, är ledarna. En investering i utveckling av ledare ger därför flerdubbel avkastning – både hos ledarna själva och hos deras medarbetare - och därmed i hela organisationen. För att få genomslag för ett utvecklat ledarskap i praktiken, behöver ofta medarbetare och arbetsgrupper också utvecklas. Det optimala och mest kostnadseffektiva är därför att göra en medveten strategisk satsning såväl på ledarutveckling som på grupp- och individutveckling.

Grundsyn

Framgångsrikt ledarskap innebär att balansera:
 

VAD som är viktigt att fokusera på, t ex visioner, strategier, metoder, rutiner o dyl - med
 

HUR man gör för att själv nå önskat resultat, och också få andra att fungera så effektivt som möjligt, vilket innebär fokus på beteenden, förhållningssätt, attityder, grupprocesser mm.

Du kan som ledare lära dig en mängd verktyg och metoder på VAD-sidan, men för att de ska fungera fullt ut med gott resultat, måste du ha insikt och omdöme på HUR-sidan för att använda metoderna på ett bra sätt, vid lämpliga tillfällen. Utveckling av följande grunder för framgångsrikt ledarskap och personlig utveckling finns därför med på något sätt i ESSENSA´s alla utvecklingsinsatser:


God självkännedom –  att du ser dig själv som den du är och att du är medveten om vad du vill och kan förändra, vilket skapar konstruktiv handlingskraft

God självkänsla –  att du mår bra över den du är och det du vill utveckla, vilket gör att du slipper lägga kraft på att gå i försvar vid konflikter och motsättningar och kan stå tryggt även när det blåser

Förmåga att skapa tillit och förtroende - att kunna bygga mellanmänskliga, långsiktiga relationer, att kunna kommunicera och lyssna effektivt

Förmåga att gå från ord till handling – att kunna omsätta kunskaperna i den dagliga verksamheten, att leva som du lär, vara ett gott föredöme

Effektiv pedagogik

I utbildningar där deltagarna sitter passiva och lyssnar, går ofta kunskapen in genom ena örat och ut genom det andra, vilket sällan ger bestående effekter i verksamheten. ESSENSA tillämpar upplevelsebaserad inlärning, som ger störst möjlighet för kunskaperna att stanna i minnet och omvandlas till insikter, som kommer till nytta i den dagliga verksamheten.      Läs mer här

 

Står du i begrepp att göra ett medvetet val att investera i dig själv, dina ledare eller medarbetare?

ESSENSA erbjuder:
 

öppna utvecklingsprogram som Coachande Ledarskap, Coachande Mentorskap, UGL, THE och Förtroendefullt samarbete (fd Beyond Conflict) 

 

skräddarsydda utvecklingsinsatser efter behov:   Läs mer här                                                         Individanpassade utvecklingsinsatser - t ex individuell coaching och personlighetstester Organisationsanpassade utvecklingsinsatser - t ex teambuilding för ledningsgrupper och arbetsgrupper    

   

ESSENSAs ledstjärna:
 

Mycket hög kvalitet och personligt engagemang till bra pris!     Läs mer här

 

 


Kontakta mig så kan vi tillsammans
komma fram till lösningar utifrån
dina specifika förutsättningar!

Läs mer här
Kontakta ESSENSA

Vänligen

Theresia Elvelo

 


Copyright © ESSENSA 2007 All Rights Reserved. Foto: Theresia Elvelo